ALGEMENE VOORWAARDEN

van de éénmanszaak BCMD IT Cloud Solutions, gevestigd te Amsterdam
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen
BCMD IT Cloud Solutions, verder aan te duiden als: “BCMD IT Cloud Solutions”, en de afnemer,
verder aan te duiden als: “afnemer” van welke aard dan ook, evenals op de daaruit voortvloeiende
verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met BCMD IT Cloud Solutions
overeengekomen worden.
1.2 Onder de “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met
BCMD IT Cloud Solutions een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie BCMD IT Cloud
Solutions een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, evenals diens rechtsopvolgers.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van
niet toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden BCMD IT
Cloud Solutions niet, tenzij deze schriftelijk door BCMD IT Cloud Solutions zijn aanvaard. Een
dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat BCMD IT Cloud Solutions
een mededeling van de afnemer waaruit blijkt dat deze de voorwaarden van BCMD IT Cloud Solutions
niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle door BCMD IT Cloud Solutions gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welk vorm
dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,
enzovoorts gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot
schadevergoeding en/of ontbinding van de opdracht.
2.3 Door BCMD IT Cloud Solutions verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen
onderhevig en gelden niet als offerte.
2.4 BCMD IT Cloud Solutions behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van
redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 3 Opdracht

3.1 De afnemer is ten opzichte van BCMD IT Cloud Solutions volledig verantwoordelijk voor de
juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer.
3.2 BCMD IT Cloud Solutions biedt de afnemer de mogelijkheid om opdrachten telefonisch te
plaatsen, per fax of elektronisch. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. Telefonische opdrachten
dienen steeds onmiddellijk schriftelijk te worden bevestigd. Bij gebreke van een schriftelijke
bevestiging, is BCMD IT Cloud Solutions gerechtigd te vertrouwen op wat telefonisch is gemeld en
draagt de afnemer alle verantwoordelijkheid ter zake. BCMD IT Cloud Solutions behoudt zich ter zake
alle rechten voor.
3.3 Bij het plaatsen van een opdracht bij BCMD IT Cloud Solutions dient de afnemer zichzelf te
identificeren en wordt de afnemer door BCMD IT Cloud Solutions geïdentificeerd, door het gebruik van
een identificatie die door BCMD IT Cloud Solutions aan de afnemer wordt verstrekt en die bestaat uit
een (combinatie van) klantnaam, klantnummer en andere vormen van identificatie, waaronder een
wachtwoord of andere code (hierna genoemd “Klantidentificatie”). Een opdracht die elektronisch wordt
geplaatst en waarin de Klantidentificatie van de afnemer genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde
bindende waarde als een door de afnemer ondertekende inkooporder. BCMD IT Cloud Solutions kan
de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die
door de afnemer zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie echter niet garanderen
en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. BCMD IT Cloud
Solutions is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de
opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte
gegevens zijn.
3.4 BCMD IT Cloud Solutions is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van
opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een afnemer. BCMD IT
Cloud Solutions is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer, wiens Klantidentificatie werd gebruikt te
leveren, te factureren en van deze afnemer betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten
geplaatst met zijn Klantidentificatie. De afnemer is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik
en de geheimhouding van de hem door BCMD IT Cloud Solutions toegekende Klantidentificatie.
3.5 In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan BCMD IT Cloud
Solutions schade lijdt, dient de afnemer BCMD IT Cloud Solutions hiervoor schadeloos te stellen. De
afnemer dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen
dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde
doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik, of bij poging tot
misbruik van de Klantidentificatie BCMD IT Cloud Solutions onmiddellijk nadat de afnemer daarvan
kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten
einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat BCMD IT Cloud Solutions een opdracht schriftelijk heeft
bevestigd of nadat BCMD IT Cloud Solutions met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De
opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer
daartegen binnen drie werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden BCMD IT Cloud Solutions slechts voor
zover zij door BCMD IT Cloud Solutions schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt en exclusief BTW en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd als ook exclusief kosten van verzending. Ten aanzien van
opdrachten geldt, dat een opslag van € 12,50 aan verzendkosten in rekening wordt gebracht.
5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen,
belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is
BCMD IT Cloud Solutions gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de
wijziging voor BCMD IT Cloud Solutions al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te
ontbinden.

Artikel 6 Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of
overmaking op een door BCMD IT Cloud Solutions aangewezen bank- of girorekening binnen 7 dagen
na factuurdatum. De op de bank-/giroafschriften van BCMD IT Cloud Solutions vermelde valutadag
wordt als dag van betaling aangemerkt.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder
verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
6.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of
(invorderings-)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
6.4 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal
de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft BCMD IT Cloud Solutions, onverminderd haar
overige toekomende rechten, het recht te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde
bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente,
vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de
vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle
te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De
hoogte van de aan BCMD IT Cloud Solutions verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt
bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 175, -.
6.5 Indien BCMD IT Cloud Solutions daartoe aanleiding ziet, kan BCMD IT Cloud Solutions nadere
zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.
6.6 Zolang BCMD IT Cloud Solutions geen kredietlimiet op afnemer heeft ontvangen wordt alleen
tegen vooruitbetaling van de factuur geleverd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van BCMD IT Cloud Solutions totdat de afnemer volledig
aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.
7.2 De afnemer mist het recht de door BCMD IT Cloud Solutions geleverde zaken aan derden af te
staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij
komende kosten volledig zijn betaald.
7.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met BCMD IT Cloud
Solutions, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is BCMD IT Cloud
Solutions gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van BCMD IT
Cloud Solutions tot het vorderen van kosten van schade en interesten.
7.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken,
zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
7.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij BCMD IT Cloud Solutions
berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.
7.6 Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren
en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van
deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van BCMD IT Cloud Solutions.

Artikel 8 Termijn en Levering

8.1 Alle door BCMD IT Cloud Solutions genoemde (leverings-)termijnen worden bij benadering
gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van
de overeenkomst aan BCMD IT Cloud Solutions bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen
nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of
omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de
leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent
overmacht.
8.2 Overschrijding van de door BCMD IT Cloud Solutions opgegeven leveringstermijnen, door welke
oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op
hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende
overeenkomst.
8.3 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van BCMD IT Cloud Solutions. In
geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft BCMD IT Cloud Solutions het recht om 25%
van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen, onverkort het recht van BCMD
IT Cloud Solutions op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.
8.4 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag
BCMD IT Cloud Solutions de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de
afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn
(financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is BCMD
IT Cloud Solutions gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
8.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet
door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn
rekening en risico.
8.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanaf het magazijn. Vanaf het
moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak
daarvan, over op de afnemer.

Artikel 9 Transport

9.1 BCMD IT Cloud Solutions bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en degelijke.
Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. BCMD IT
Cloud Solutions is slecht gehouden een (transport)verzekering af te sluiten. Indien en voorzover
BCMD IT Cloud Solutions zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 10 Reclame

10.1 De afnemer is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele
reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door BCMD IT Cloud Solutions slechts in
behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan BCMD IT Cloud
Solutions kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de
gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de
verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het
geleverde te hebben goedgekeurd.
10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan
wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame
noch voor ontbinding van de overeenkomst.
10.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na
factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de
factuur te hebben goedgekeurd.
10.4 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van BCMD IT Cloud Solutions. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de
betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van 8 werkdagen voor de retouraanvraag.
Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de
factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers,
aantallen en de reden van retouraanvraag. BCMD IT Cloud Solutions behoudt zich nadrukkelijk het
recht voor om aanvragen niet te honoreren. Indien BCMD IT Cloud Solutions toelaat dat zaken
kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van BCMD IT Cloud Solutions aan de afnemer
een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 8
werkdagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 8 dagen dienen de
zaken bij het distributiecentrum van BCMD IT Cloud Solutions te worden afgeleverd. Bij het
terugzenden van de zaken moet het retournummer duidelijk vermeld worden op de bijgevoegde
verpakkingsdocumenten. Enkel zaken die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in
hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de
verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. De afnemer draagt alle
verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een
duidelijke vergissing van BCMD IT Cloud Solutions, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de
afnemer en heeft BCMD IT Cloud Solutions het recht om een vergoeding voor behandeling van de
geretourneerde zaken in rekening te brengen.

11. Herroepingrecht

11.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een
andere wijze, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de
consumentkoper het recht heeft zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen van
zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn
uitgezonderd software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere
gepersonificeerde producten.
11.2 De consumentkoper kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingrecht indien de
producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden
geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 14e dag na aflevering van het product in kwestie
in het bezit van BCMD IT Cloud Solutions te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te
zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij consumentkoper.
11.3 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik
heeft gemaakt, dan draagt BCMD IT Cloud Solutions zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het
door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag.
Artikel 12 Garantie
12.1 De garantie met betrekking tot de door BCMD IT Cloud Solutions geleverde zaken beperkt zich,
zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.
12.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik
van de geleverde zaken.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 BCMD IT Cloud Solutions is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden
schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het
niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of
diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van BCMD IT Cloud Solutions. Iedere
aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies ofvermindering,
en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging
in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 BCMD IT Cloud Solutions is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door
haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door
welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan BCMD IT Cloud Solutions toerekenbare opzet of
grove schuld.
13.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of
ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door BCMD IT Cloud
Solutions geleverde goederen, is BCMD IT Cloud Solutions niet aansprakelijk.
13.4 De afnemer vrijwaart BCMD IT Cloud Solutions en haar medewerkers voor aanspraken van
derden ter vergoeding van materiele en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt
door (gebruik van) het door BCMD IT Cloud Solutions geleverde, tenzij de schade het gevolg is van
opzet/grove schuld van personeel van BCMD IT Cloud Solutions en/of door haar ingeschakelde
derden.
13.5 De aansprakelijkheid van BCMD IT Cloud Solutions uit hoofde van de met de afnemer gesloten
overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst
exclusief BTW.
13.6 Eventuele aanspraken van afnemer dienen binnen acht werkdagen na uitvoering van de
overeenkomst bij BCMD IT Cloud Solutions te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle
vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

Artikel 14

14.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal
onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig
nakomt;
b. BCMD IT Cloud Solutions goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal
tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om
zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te
komen;
c. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot
boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel
of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt
opgeheven;
d. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte
daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande
vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot
ontbinding;
e. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.
14.2 BCMD IT Cloud Solutions is in de 13.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot
schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van
reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of
rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende
schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
b. enig door de afnemer aan BCMD IT Cloud Solutions verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel
op te eisen en/of
c. het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering,
zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam of de
in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van BCMD IT Cloud Solutions, tenzij
anders is overeengekomen.

BCMD IT Cloud Solutions
Postbus 75394
1070 AJ Amsterdam
Tel: +31854891600